Search form

Yoan ma Peba 1:22

22Ngɨrpu ton kikitumjog yomno da, “Sɨ yetet man ket? Man sowa mɨra yɨtkak nokaine towanɨm yepiya re sɨn nɨtmɨkuranj. Man rɨja e ket molenggyam b'atgenaet?”