Search form

Yoan ma Peba 1:23

23Sɨ Yoan mɨra amninonj odede rɨja na re bageyam Isaya yindonj da,

“Kon re bage yɨt unenam nonykok en wul kesa tunggɨnd da,

‘Wɨn Yonggyamɨmna nya dɨmdɨm yomnɨka!’”