Search form

Yoan ma Peba 1:25

25Sɨ ton Yoanɨnd yerkito odedemb da, “Nangga pae man daka rɨga baptiso amnɨkinyɨt, rada man ma Kerisotet, Eliyatet, ɨ onggɨtyam bageyamtet yena re God tɨrɨr yomnonj ɨtmɨkitam?”