Search form

Yoan ma Peba 1:26

26Seg Yoan ten mɨra amninonj da, “Kon nyɨ kaim rɨga baptiso amnɨkinyɨn. Ajɨ wa wɨngɨrɨnd yɨpa Rɨga ɨta onyiti yɨbɨm yena re wɨn maka yongwasya.