Search form

Yoan ma Peba 1:27

27Sɨ Ton ɨta ik kor yɨmta ke. Sɨ kon ma rɨrɨrkɨpjog rɨga en Tina yongɨnkak kai ɨtreka wɨko omnɨkam rɨna ra goujog wɨko rɨgat mɨle omnɨk.”