Search form

Yoan ma Peba 1:31

31Koda makwa naskand Tin yongwatond. Ajɨ kon netkond dɨde yu nyɨ ke rɨga baptiso amnɨkinyɨn, nokɨm da ɨdenat kon Israel rɨga wa tauyaenyɨn onggɨtyam rɨga.”