Search form

Yoan ma Peba 1:32

32Ɨ Yoan ɨtemb jɨ ket yɨpa yɨr ungata yɨt pɨtapɨta amnawonj da, “Kon yɨr yongen Yɨnayɨna Wɨngawɨngand. Ɨ Ton ket eouka ik wub kumb ke gimai re dɨde, ɨ ket Ti kumbɨnd igis.