Search form

Yoan ma Peba 1:33

33Ɨ koda kwa maka Tin yongwasɨn. Ajɨ Godɨt ken nɨtmɨkitonj nyɨ ke rɨga baptiso omnɨkam. Tonɨtemb wumɨr nomnonj da, ‘Man ɨta Yɨnayɨna Wɨngawɨngand yɨr iyɨt eoukand dɨde igitand yɨpa rɨgam kumbɨnd. Sɨ ɨndamaemb jɨ man ongwasɨt da ɨtemb jɨ Rɨga yet ra Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke rɨga baptiso tamnɨkiny.’