Search form

Yoan ma Peba 1:38

38Ɨ Yesu ɨtaingitonj dɨde ket ten yɨr angonj Tin yɨmta undokand. Ɨ ket ten arkitonj da, “Wɨn nangga e oraka iya?” Ɨ ton ket Tin yomnonda da, “Rabi! Rokate Man mɨbnyɨt?” (Rabi engendi yɨtkak re ouyaena rɨga e.)