Search form

Yoan ma Peba 1:39

39Seg Yesu ten amnonj da, “Ayo tetka! Ɨ ɨta yɨr ongya.” Sɨ onggɨt penaemb ton ekonda, ɨ ket pɨpmet yɨr yongonda rɨkɨnd re Ton yɨbnonj. Ɨ ton ket Yesu kɨma adea de ebnonda onggɨt bibɨrɨnd. Ɨ wɨn re ket sɨmana gatab powa (4) kɨlok awonj.