Search form

Yoan ma Peba 1:45

45Ɨ Pilip ket Natanaelɨnd yodaronj dɨde ket wumɨr yomnonj da, “Sɨn kea jɨ rɨga yodaru ya gatab na re Mose gog yɨt peband yɨrɨkonj dɨde bageyamɨp erɨkto. Ton re Najaret tunggam Yesute, Yosepɨmna B'ɨga.”