Search form

Yoan ma Peba 1:46

46Sɨ Natanael Pilipɨnd yerkitonj da, “Ma Najaret? Sɨ ɨta nangga b'ogɨl e ik onggɨt tungg ke?” Ɨ Pilip ket daka yomnonj da, “Metkɨm! Ɨta yɨr onget.”