Search form

Yoan ma Peba 1:47

47Ɨ re Yesu Natanaelɨnd yɨr yongonj menonɨnd Ti pɨlwa, Ton kea ti gatab yindonj da, “Yɨr de! Ɨtemb jɨ ɨmɨnjog Israel rɨga. Ti pɨlɨnd awɨr e kwa b'anygɨnena mɨle.”