Search form

Yoan ma Peba 1:50

50Ɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Ma man onggɨt pae Kor pɨlɨnd gar ke utkunda yoramisɨt re Kon wumɨr momnyɨn da Kon ke men yɨr mongen pig wul wɨrand? Onggɨtyam mɨle re ma ukoi im, ajɨ man opima ket ukoijog mɨle yɨr tanginyɨt.”