Search form

Yoan ma Peba 1:51

51Ɨ Yesu ket yɨt yɨsmontonj da, “Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Wɨn ɨta wub yɨr ongya dem ɨpangendand, ɨ ket opima aneru yɨr teyenindam dem pumb wa menonɨnd Rɨgamna B'ɨgam pɨlke dɨde pumb ke inkand kwa Ti pɨlwa.”