Search form

Yoan ma Peba 1:9

9Ɨtemb re ɨmɨnjog ngaya na rɨnsim re komkesa rɨga ngaya anyorkeneniny. Sɨ ɨtemb ngaya kea ikonj onggɨt gowukoi wa.