Search form

Yoan ma Peba 10

B'ogɨl Mamoi Yɨr Ɨpka Rɨga Yesu

1“Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Yet ra maka mora bora ke b'ɨtgar mamoi kara wɨngɨr wa ajɨ ra b'enga nya tatonkeniny ɨjenam, sɨ ɨtemb rɨga re yurowamam e dɨde raskol rɨga e. 2Ajɨ yet ra mora bora ke b'ɨtgar, ton re onggɨtyam mamoi yɨr ɨpka rɨga e. 3Ɨ ra mora yɨr ɨpka rɨgat mora ɨpangenj onggɨt mamoi yɨr ɨpka rɨgam b'ɨgaram, mamoyɨp b'ogla tina nonykok utkunji. Ɨ ton tinajog mamoi yɨpayɨpa nyɨ tagenainy dɨde ton ket ten wɨp tamniny de bau wa. 4Ɨ ra ton komkesa tinajog mamoi bau wa tapekiny, ton naska wa e tainy dɨde tina mamoyɨp ɨta tin yɨmta undoki, mop nokɨp ton wumɨr im tina nonykok. 5Ajɨ ton makwa ɨta ngai b'enga rɨgand yɨmta undoki ajɨ ton ti pɨlke b'ɨtkenanj-a, mop nokɨp ton ma wumɨr im onggɨtyam b'enga rɨga ma nonykok.” 6Yesu onggɨtyam tendam yɨt ke ten amninonj ajɨ ton maka nony aukɨto nangga yɨt na re towa usekawonj.

7Sɨ onggɨt penaemb Yesu b'usaya ten amninonj da, “Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Kon re mamoi wa mora en. 8Kon re yɨmtanyam en ajɨ komkesa Ju rɨga waina wɨp iyoi rɨga yepiya re naska kana tuwonj, ton re yurowamam im dɨde raskol rɨga im. Sɨ mamoyɨp maka ten yɨt utkundenento. 9Kon re mora en. Sɨ yet ra b'ɨtgar onggɨtyam mora bora nya, ton ɨta yɨrkokar okas. Ɨ ra ton b'ɨtgareny dɨde topendeny, sɨ odede menamenand ton ɨta b'ogɨl sal tɨb tadarkiny. 10Ɨ yurowamam rɨga re ɨna nena ma ik ɨt re da yurowamɨm ɨ uj ondrɨkam ɨ dɨde eomnenam. Ajɨ Kon onggɨt mana netkond da ɨdenat mamoyɨp yɨrkokar okasi dɨde onggɨtyam yɨrkokar kupkakupka ɨnɨka yik. 11Kon re b'ogɨl mamoi yɨr ɨpka rɨga en. Sɨ b'ogɨl mamoi yɨr ɨpka rɨgat tina yɨrkokar b'ogla oramis mamoi b'ogɨl omnam. 12Ajɨ wulkɨp kɨma wɨko rɨga re ma ɨmɨnjog mamoi yɨr ɨpka rɨga e. Ɨ mamoi re toda ma tinajog im. Sɨ ra dɨ yongg ik, ton mamoi terarkiny dɨde ket b'ɨtkeny. Sɨ onggɨt dɨ yonggɨt mamoi tejgeniny dɨde ket terenjainy. 13Sɨ nangga pae ton b'ɨtkeny re nokɨp ton re wulkɨp kɨma wɨko rɨga e, sɨ ton ma ɨmɨnjog singi kaim onggɨtyam mamoi yɨr ɨpka eyeniny. 14Kon re b'ogɨl mamoi yɨr ɨpka rɨga en. Ɨ Kon wumɨr en Koina mamoi, ɨ todaka Koina mamoi wumɨr im Kornɨm. 15Ɨ rɨja e re B'u Kornɨm wumɨr yɨbɨm, Kodaka kwa ɨja e Kor B'uɨm wumɨr nɨbnyɨn. Sɨ Kon Koina yɨrkokar b'ogla oramisɨn onggɨtyam Koina mamoi b'ogɨl omnam. 16Ɨ God ma obagɨki kesa rɨga toda re Koina mamoi im rɨnsim re maka onggɨt Ju kus kara borand wekeny. Sɨ Kon b'ogla teda kwa wɨp teyeninyɨn. Ɨ ɨngkaemb ton Koina nonykok tutkundenyi dɨde ket yɨpaina mamoi bobo tauranj. Seg ton ket yɨpaina mamoi yɨr ɨpka rɨga wɨrand tekeny. 17Ɨ nangga mop pae B'u Ken singi niyeny re nokɨp Kon b'ogla Koina yɨrkokar ujɨnd oramisɨn, nokɨm da ɨdenat Kon b'usaya okasɨn onggɨtyam yɨrkokar. 18Ɨ makwa ɨta yɨpat onggɨtyam yɨrkokar nɨtɨsas Kor pɨlke, ajɨ Konte onggɨtyam yɨrkokar ujɨnd oramisɨn Koina singi rɨrɨrɨnd. Sɨ Kor ɨta danda onggɨtyam yɨrkokar ujɨnd oramitam ɨ kwa kor ɨta danda b'usaya onggɨtyam yɨrkokar okatam. Sɨ Kon onggɨtyam b'ingawa yokatond re Kor B'uɨm pɨlkena.”

19Ɨ onggɨtyam Yesu ma yɨt map Ju rɨgap b'usaya gangga b'akalento towa wɨngɨrɨnd. 20Sɨ towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨgap endento da, “Ton kea negɨr wɨngawɨnga ke okati e yɨbɨm, ɨ ɨngkaemb korɨrkorɨr awɨk. Sɨ nangga pae wɨn Tin yɨt yutkundenya?” 21Ɨ nɨndap daka endento da, “Onggɨtyam opureni yɨt re ma negɨr wɨngawɨnga ke okati rɨgaina opurena im. Rɨka rɨrɨr e negɨr wɨngawɨnga ke okati rɨgat yɨrdɨdɨ rɨga ma yɨrkɨp tepangenj?”

Ju Rɨgap Yesund Yɨsayo

22Ɨ Yɨnamet B'ogɨl Omna gatab Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn+ awonj Yerusalem taunɨnd, ɨ ɨtemb wɨn re gɨbɨl wɨn nat. 23Ɨ Yesu yikenonj yɨpa dɨr kesa met nat ogenaya da, ‘Solomonɨmna Met’ yɨnamet kara wɨngɨrɨnd. 24Ɨ re Ju rɨga tuwonj Ti pɨlwa, ton kea Tin yɨwatɨnto. Ɨ ton ket Tin yomno da, “Rɨdede pɨn im Man sɨn nonysɨpsɨpɨnd notowaminyɨt? Rada Man Kerisotet, Man sɨn pɨtakɨpɨnd wumɨr nomnine!” 25Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kon kea wen wumɨr omnena teyinyɨmɨn ajɨ wɨn maka gar ke utkunda yoramitenyɨma. Onggɨtyam wɨko rɨna re Kon amnɨkinyɨmɨn Kor B'uɨm nyɨ kɨma, tonpim Kor gatab yɨr ungata yɨt apurenanj. 26Ajɨ wɨn makwa ɨta gar ke utkunda yoramitenya, mop nokɨp wɨn re ma Koina mamoi im. 27Koina mamoyɨp opima utkundenyi Koina nonykok, ɨ Kodaka towanɨm wumɨr en. Sɨ ton ɨta Ken yɨmta nutundoki. 28Ɨ Kontemb towa akainyɨn dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar. Sɨ ton makwa opima uj okasi dadal ngɨrpu kesa. Ɨ makwa ɨta yete ten tetrɨngasiny Koina yɨm ke. 29Ɨ Kor B'u yet re onggɨtyam mamoi Kor nokainonj, Ton re ukoijog danda rɨga e ajɨ komkesa re ma danda im. Sɨ makwa yete rɨrɨr e ten tetrɨngasiny Kor B'u ma yɨm ke. 30Kon dɨde Kor B'u, Sɨn re yɨpaina i.”

31Sɨ Ju rɨgap b'usaya gɨmokɨp emdɨto Tin ɨdrɨkam. 32Ajɨ Yesu ket ten amninonj da, “Kon jogjog b'ogɨl wɨko wa pɨta amnɨkainond rɨna re Kor B'u nokainonj omnɨkam. Sɨ onggɨtyam wɨko wɨngɨrɨnd nangga wɨko mop pae wɨn singi aindam Ken gɨmokɨp ke ɨdrɨkam?” 33Ɨ Ju rɨgap ket Tin yɨsmonggawo da, “Ma onggɨtyam b'ogɨl wɨko mop pae sɨn gɨmokɨp ke Men ɨdrɨkam momnyu, ajɨ Moina Godɨnd b'ɨsadrena mɨle mop pae. Nokɨp Man re rɨgajog et ajɨ Man Molenggyam God kɨma yɨpa rɨrɨr e awowɨm aenyɨt.” 34Seg Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Ma waina gog peband ɨja e ɨrɨki yɨbɨm da, ‘Kon kea nindenond da wɨn re god im wekenyɨt rɨga wa wɨpɨnd’? 35Sɨ God re kea onggɨtyam rɨga ‘god’ ke agenainonj yepiya re Godɨmna yɨtkak yokateno. Sɨ men wumɨr im da makwa yete rɨrɨr e yɨna peba yɨt awɨr omɨny. 36Sɨ onggɨt mop paemb Kon b'agenaen da, ‘Kon re Godɨmna B'ɨga en,’ nokɨp Godɨt Ken yɨna nomnonj ɨ onggɨt gowukoi wa nɨtmɨkitonj. Ajɨ wɨn nangga pae odede nomnenya onggɨt gatab da, ‘Man kea b'ɨsadrena mɨle yomnɨket’? 37Ɨ rada Kon ma Kor B'u ma wɨko im amnɨkeninyɨn, sɨ wɨn goro gar ke utkunda ke notkata! 38Ajɨ rada Kon opima amnɨkeninyɨn, wɨn b'ogla gar ke utkunda ke nokata! Ajɨ maka ra rɨrɨr ra, wɨn b'ogla onggɨtyam Koina omnɨki wɨko gar ke utkunda ke akasinam! Sɨ ɨdenat wɨn wumɨr okasya da B'u Kor pɨlnate yɨbɨm ɨ Koda kwa Kor B'uɨm pɨlnata nɨbnyɨn.” 39Sɨ onggɨt penaemb ton b'usaya Yesund oraka yiyo yɨmɨnd usunatam. Ajɨ Ton kea ɨtrɨngendonj towa pɨlke.

40Seg Yesu ket b'usaya yiwatonj Yordan kɨlɨm yɨpa tab wa. Ɨ Ton ket yikonj onggɨt pɨpmet wa rɨkɨnd re Yoan naskand rɨga baptiso amnɨkeninonj dɨde ket ademb de yɨbnonj. 41Sɨ jogjog rɨga re kea Ti pɨlwa wuwenonj ɨ ket endento da, “Yoan makwa ke yɨpa kɨd kesa kɨma danda wɨko yomnɨkonj, ajɨ komkesa yɨt rɨna re ton onggɨt rɨgam gatab apureninonj re ɨmɨnjog na.” 42Sɨ ademb de onggɨt pɨpmetɨnd jogjog rɨgap Yesund gar ke utkunda ke yokato.