Search form

Yoan ma Peba 10:1

B'ogɨl Mamoi Yɨr Ɨpka Rɨga Yesu

1“Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Yet ra maka mora bora ke b'ɨtgar mamoi kara wɨngɨr wa ajɨ ra b'enga nya tatonkeniny ɨjenam, sɨ ɨtemb rɨga re yurowamam e dɨde raskol rɨga e.