Search form

Yoan ma Peba 10:10

10Ɨ yurowamam rɨga re ɨna nena ma ik ɨt re da yurowamɨm ɨ uj ondrɨkam ɨ dɨde eomnenam. Ajɨ Kon onggɨt mana netkond da ɨdenat mamoyɨp yɨrkokar okasi dɨde onggɨtyam yɨrkokar kupkakupka ɨnɨka yik.