Search form

Yoan ma Peba 10:15

15Ɨ rɨja e re B'u Kornɨm wumɨr yɨbɨm, Kodaka kwa ɨja e Kor B'uɨm wumɨr nɨbnyɨn. Sɨ Kon Koina yɨrkokar b'ogla oramisɨn onggɨtyam Koina mamoi b'ogɨl omnam.