Search form

Yoan ma Peba 10:17

17Ɨ nangga mop pae B'u Ken singi niyeny re nokɨp Kon b'ogla Koina yɨrkokar ujɨnd oramisɨn, nokɨm da ɨdenat Kon b'usaya okasɨn onggɨtyam yɨrkokar.