Search form

Yoan ma Peba 10:18

18Ɨ makwa ɨta yɨpat onggɨtyam yɨrkokar nɨtɨsas Kor pɨlke, ajɨ Konte onggɨtyam yɨrkokar ujɨnd oramisɨn Koina singi rɨrɨrɨnd. Sɨ Kor ɨta danda onggɨtyam yɨrkokar ujɨnd oramitam ɨ kwa kor ɨta danda b'usaya onggɨtyam yɨrkokar okatam. Sɨ Kon onggɨtyam b'ingawa yokatond re Kor B'uɨm pɨlkena.”