Search form

Yoan ma Peba 10:20

20Sɨ towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨgap endento da, “Ton kea negɨr wɨngawɨnga ke okati e yɨbɨm, ɨ ɨngkaemb korɨrkorɨr awɨk. Sɨ nangga pae wɨn Tin yɨt yutkundenya?”