Search form

Yoan ma Peba 10:21

21Ɨ nɨndap daka endento da, “Onggɨtyam opureni yɨt re ma negɨr wɨngawɨnga ke okati rɨgaina opurena im. Rɨka rɨrɨr e negɨr wɨngawɨnga ke okati rɨgat yɨrdɨdɨ rɨga ma yɨrkɨp tepangenj?”