Search form

Yoan ma Peba 10:22

Ju Rɨgap Yesund Yɨsayo

22Ɨ Yɨnamet B'ogɨl Omna gatab Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn awonj Yerusalem taunɨnd, ɨ ɨtemb wɨn re gɨbɨl wɨn nat.