Search form

Yoan ma Peba 10:25

25Ɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Kon kea wen wumɨr omnena teyinyɨmɨn ajɨ wɨn maka gar ke utkunda yoramitenyɨma. Onggɨtyam wɨko rɨna re Kon amnɨkinyɨmɨn Kor B'uɨm nyɨ kɨma, tonpim Kor gatab yɨr ungata yɨt apurenanj.