Search form

Yoan ma Peba 10:28

28Ɨ Kontemb towa akainyɨn dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar. Sɨ ton makwa opima uj okasi dadal ngɨrpu kesa. Ɨ makwa ɨta yete ten tetrɨngasiny Koina yɨm ke.