Search form

Yoan ma Peba 10:29

29Ɨ Kor B'u yet re onggɨtyam mamoi Kor nokainonj, Ton re ukoijog danda rɨga e ajɨ komkesa re ma danda im. Sɨ makwa yete rɨrɨr e ten tetrɨngasiny Kor B'u ma yɨm ke.