Search form

Yoan ma Peba 10:32

32Ajɨ Yesu ket ten amninonj da, “Kon jogjog b'ogɨl wɨko wa pɨta amnɨkainond rɨna re Kor B'u nokainonj omnɨkam. Sɨ onggɨtyam wɨko wɨngɨrɨnd nangga wɨko mop pae wɨn singi aindam Ken gɨmokɨp ke ɨdrɨkam?”