Search form

Yoan ma Peba 10:34

34Seg Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Ma waina gog peband ɨja e ɨrɨki yɨbɨm da, ‘Kon kea nindenond da wɨn re god im wekenyɨt rɨga wa wɨpɨnd’?