Search form

Yoan ma Peba 10:35

35Sɨ God re kea onggɨtyam rɨga ‘god’ ke agenainonj yepiya re Godɨmna yɨtkak yokateno. Sɨ men wumɨr im da makwa yete rɨrɨr e yɨna peba yɨt awɨr omɨny.