Search form

Yoan ma Peba 10:36

36Sɨ onggɨt mop paemb Kon b'agenaen da, ‘Kon re Godɨmna B'ɨga en,’ nokɨp Godɨt Ken yɨna nomnonj ɨ onggɨt gowukoi wa nɨtmɨkitonj. Ajɨ wɨn nangga pae odede nomnenya onggɨt gatab da, ‘Man kea b'ɨsadrena mɨle yomnɨket’?