Search form

Yoan ma Peba 10:38

38Ajɨ rada Kon opima amnɨkeninyɨn, wɨn b'ogla gar ke utkunda ke nokata! Ajɨ maka ra rɨrɨr ra, wɨn b'ogla onggɨtyam Koina omnɨki wɨko gar ke utkunda ke akasinam! Sɨ ɨdenat wɨn wumɨr okasya da B'u Kor pɨlnate yɨbɨm ɨ Koda kwa Kor B'uɨm pɨlnata nɨbnyɨn.”