Search form

Yoan ma Peba 10:41

41Sɨ jogjog rɨga re kea Ti pɨlwa wuwenonj ɨ ket endento da, “Yoan makwa ke yɨpa kɨd kesa kɨma danda wɨko yomnɨkonj, ajɨ komkesa yɨt rɨna re ton onggɨt rɨgam gatab apureninonj re ɨmɨnjog na.”