Search form

Yoan ma Peba 10:8

8Kon re yɨmtanyam en ajɨ komkesa Ju rɨga waina wɨp iyoi rɨga yepiya re naska kana tuwonj, ton re yurowamam im dɨde raskol rɨga im. Sɨ mamoyɨp maka ten yɨt utkundenento.