Search form

Yoan ma Peba 10:9

9Kon re mora en. Sɨ yet ra b'ɨtgar onggɨtyam mora bora nya, ton ɨta yɨrkokar okas. Ɨ ra ton b'ɨtgareny dɨde topendeny, sɨ odede menamenand ton ɨta b'ogɨl sal tɨb tadarkiny.