Search form

Yoan ma Peba 11:15

15Ɨ Kon maka demb de nɨbnyɨmɨn. Sɨ onggɨt paemb Kon sam e aen, nokɨm da ɨdenat wɨn gar ke utkunda ke notkasya. Sɨ men b'ogla wowɨn ti pɨlwa!”