Search form

Yoan ma Peba 11:25

25Sɨ Yesu ket tin mɨra womnonj da, “Konten onggɨtyam utnyita dɨde yɨrkokar. Yet ra Ken gar ke utkunda ke notkas, nangga ma jɨ rada ton ke uj yokas, ton ɨta yilo tainy.