Search form

Yoan ma Peba 11:26

26Ɨ rɨga yet ra yilo ɨbɨm ɨ ra gar ke utkunda ke Ken notkas, ton makwa ngai ɨta uj okas dadal ngɨrpu kesa. Sɨ ke man onggɨtyam yɨtkak gar ke utkunda ke yokasɨt?”