Search form

Yoan ma Peba 11:27

27Ɨ ton ket Yesund mɨra yomnonj da, “Owɨ, Yonggyam! Kon kea gar ke utkunda ke mokasɨn da Man re Godɨmna B'ɨga Kerisotet, yet re ikonj onggɨt gowukoi wa.”