Search form

Yoan ma Peba 11:28

Yesu Mariya kɨma Yɨtnono Aenonj

28Ɨ onggɨt yɨt opurena kak ke, Marta yiwatonj met wa dɨde ket ti wundoi Mariyand musɨk yɨt wɨgiyawonj da, “Ouyaena rɨga ke ik, ɨ men mɨngawɨk.”