Search form

Yoan ma Peba 11:38

Yesu Lajarond Yutnyitonj

38Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt utkundonj, Ton b'usaya gar soro aukonj dɨde ket onggɨt gar soro kɨma gopmet wa yikonj. Ɨ gopmet re dorɨnd eski na yɨbnonj ukoi gong bora pɨla dɨde ukoi gɨmo ke mora utwangki na yɨbnonj.