Search form

Yoan ma Peba 11:39

39Seg ket Yesu rɨga amninonj da, “Gɨmo ɨtemb mora ke yururkita!” Ajɨ onggɨtyam uj rɨga ma ngɨmɨr Marta Tin yomnonj da, “Yonggyam! Ton kea powa (4) bibɨr kɨma e yɨbɨm. Sɨ ke kuka e yikeny.”