Search form

Yoan ma Peba 11:4

4Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt utkundonj, Ton yindonj da, “Onggɨtyam kopa re ma uj okata ma ajɨ Godɨmna b'ogɨl ɨnyomarena pɨta omna ma. Sɨ ɨdenat onggɨtyam kopa ke Godɨmna B'ɨgat b'ogɨl ɨnyomarena okas.”