Search form

Yoan ma Peba 11:40

40Sɨ Yesu tin womnonj da, “Ma Kon ke pop wumɨr momnyɨn da ra man gar ke utkunda oramisɨt, man ɨta yɨr onget Godɨmna b'ogɨl ɨnyomarena?”