Search form

Yoan ma Peba 11:41

41Seg ton ket gɨmo yururkito. Ɨ ket Yesu yɨr pumb wa awonj dɨde ket yindonj da, “Abu! Kon sɨteket yɨt momnyɨn nokɨp kea Man Ken nutkunjɨt.