Search form

Yoan ma Peba 11:45

Yesund Ongandam Yɨsamko

(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)

45Sɨ opimemb Ju rɨga yepiya re wuwenonj Mariyam pɨlwa, ton kea mɨle yɨr angto rɨna re Yesu amnɨkinonj. Sɨ towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨgap kea Yesund gar ke utkunda ke yokato.