Search form

Yoan ma Peba 11:50

50Sɨ wɨn ma wumɨr im b'ogɨl nya orakam onggɨtyam bebɨg awɨr omnam. Sɨ ɨtemb re b'ogɨljog e wanɨm da yɨpa rɨgat uj okas komkesa meraina Ju rɨga map dɨde ɨdenat kwa meraina kupka yɨtam rɨga maka b'eteomnenanj.”