Search form

Yoan ma Peba 11:55

55Ɨ Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn wus wa na auka ikonj. Sɨ yɨmta kena onggɨtyam diyamdiyam wɨn awonj, ajɨ nɨnda eriya ke jogjog rɨga kea naska nata wuwenonj Yerusalem taun wa towanɨm ɨseka mɨle omnɨkam.