Search form

Yoan ma Peba 11:8

8Sɨ Tina b'auyaena rɨgap Tin yomno da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Man rɨna pɨn mɨbnyɨmɨt re Ju rɨgap oraka miyeno gɨmokɨp ke ɨdrɨkam? Ajɨ nangga pae Man b'usaya ɨtendam ainyɨt?”